Gnb Go Subsidiaries Go

分红现状

通过价值中心经营最大限度地提升股东的价值

股息预测

股息预测
分类 2015 2016 2017 2018 2019
每股票面价 (韩元) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(联系) 当其净利润 (百万韩元) 814,928 1,671,338 2,136,857 1,699,047 65,775
每股净利润 (韩元) 8,744 17,934 22,563 18,264 (434)
现金股息总额 (百万韩元) 447,387 596,495 745,603 708,342 264,697
(联系) 现金股息支付率 (%) 54.9 35.7 34.9 41.7 402.4
现金股息率
(单位 : %)
普通股 3.6 4.3 3.9 4.4 1.9
优绩股 6.4 7.3 5.7 6.5 2.6
每股股息
(单位 : 韩元)
普通股 4,800 6,400 8,000 8,000 3,000
优绩股 4,850 6,450 8,050 8,050 3,050