Gnb Go Subsidiaries Go

分红现状

通过价值中心经营最大限度地提升股东的价值

股息预测

股息预测
分类 2013 2014 2015
每股票面价 (韩元) 5,000 5,000 5,000
(联系) 当其净利润 (百万韩元) 729,920 -588,832 814,928
每股净利润 (韩元) 7,832 -6,404 8,744
现金股息总额 (百万韩元) 298,278 - 447,387
(联系) 现金股息支付率 (%) 40.9 - 54.9
现金股息率
(单位 : %)
普通股 2.3 - 3.6
优绩股 4.9 - 6.4
每股股息
(单位 : 韩元)
普通股 3,200 - 4,800
优绩股 3,250 - 4,850